Sunday, May 17, 2009

Mahavidya Kalika (Kali) Mantra

Kalika mantra
Om Sri Maha Kalikayai Namah
kreem hum hleem
kreem kreem kreem svaha
kreem kreem kreem fatt vaha
kreem kreem kreem kreem kreem kreem svaha